Kolibrí-festivalen som ett utrymme att ge invandrarfamiljer en röst att påverka i invandringspolitiken.

Arbete och familjeband har varit de vanligaste orsakerna till att flytta till Finland. Under den senaste festivalen kunde man höra 19 olika språk talas, och det fanns uppträdare samt kulturella arbetare från 22 olika länder; detta gör Kolibrí till ett utrymme där man hör invandrarfamiljers röster. Röster som sällan hörs i offentlig diskussion. För att ge möjlighet till aktivt deltagande i politikens planeringsfas, skapade finska inrikesministeriet två pop up verkstäder under festivalen. Båda skedde under Kolibrís familjedagar: den första på lördagen 25.9.2021 i Nordhuset, i Helsingfors och den andra på söndagen 26.9.2021 i barnens kulturcentrum Pessi i Vanda.

Familjer, konstnärer, volontärer och produktionsteamet på festivalen fick alla fundera på svar till frågan: Hurdan migrationspolitik behöver Finland? Ministeriet fick över 70 svar som berörde integrationspolitik, uppehållstillstånd och flyktingstatus. För att föra diskussionen online (till Twitter och Instagram) använde ministeriet hashtaggen #maahanmuuttopolitiikka.

Mariana Salgado, som arbetar som tjänstedesigner på inrikesministeriet drev verkstäderna och uppmuntrade besökarna på festivalen att delta i den allmänna diskussionen om politik. Kontexten för verkstäderna var ett projekt skapad av ministeriet för att definiera långsiktiga mål för Finlands migrationspolitik. Du kan läsa mer om detta på ministeriets blogg. “Vi vill engagera intressenter i en aktiv dialog och ge dem möjlighet att delta och påverka. Kolibrí erbjöd oss en värdefull plattform varifrån vi kunde nå familjer som är intresserade av detta” säger Salgado.

Enligt Salgados rapport var familjerna som besökte Kolibrí oroade över familjemedlemmarnas välmående och deras integration. Svaren visade att arbete är nyckel till integration, och att flera deltagare på festivalen önskade mera hjälp med att hitta arbete för båda partners. Några påpekade att valideringen av utländska universitetsexamen borde effektiveras. Deltagarna tog också upp behovet av mera möjligheter för personer som inte talar finska. De önskade mera flexibilitet när de kommer till språkkurser, men också kurser för kulturell integration som kunde ge dem en bättre förståelse för finska egenheter. Dessutom uppgav flera deltagare behovet av att påskynda beslutsprocessen när det gäller uppehållstillstånd, eller att få hjälp med att underlätta processen. Somliga deltagare föreslog också att man skulle ta inkludera far- och morföräldrarna i invandringspolitikens syn på familjer.

Vi hoppas att detta initiativ kommer att återskapas på andra kulturella och konstnärliga evenemang och andra ställen i Finland. Om du är intresserad om att veta mera om verkstäderna kan du läsa vidare på detta blogg. Ministeriet har nu öppnat frågan till alla. Ifall du inte fick svara på frågan under Kolibrí, men vill gärna delta, kan du gå till Otakantaa. Om du är intresserad av att få lära dig mera om Kolibrí som en plattform för invandrarröster, och har mera idéer för oss kan du kontakta oss på info(at)ninho.fi.